รับสมัครผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์อาสาสมัคร จำนวน 1 อัตรา Print
Written by ธัญธัต ชูจันทร์   
Wednesday, 09 January 2019 11:18

 

รับสมัครผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์อาสาสมัครÃจำนวน 1 อัตรา

-----------------------------------------------

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งศูนย์ประสานงานอาสาสมัครเพื่อสังคมโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ทุกวิทยาเขต เพื่อทำหน้าที่งานอาสาสมัคร ตามภารกิจของวิทยาเขตนั้นๆ

ดังนั้นกองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต จึงรับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร
ผู้ปฏิบัติงานศูนย์อาสาสมัคร จำนวน 1 อัตรา
สังกัดศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
2.อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
3.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
3.2อายุไม่เกิน 40 ปี (ไม่จำกัดเพศ กรณีเพศชายต้องพ้นพันธะทางด้านทหารมาแล้ว)
3.3มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
3.4มีบุคลิกภาพคล่องตัวและมีมนุษยสัมพันธ์ดี ใจเย็นและอดทนต่อความลำบากได้
3.5สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นเวลาหลายวันได้หรือสามารถลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ธุระกันดารได้
3.6สามารถขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้
3.7มีประสบการณ์ด้านทำงานกิจกรรมนักศึกษา เช่น องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา หรือชมรมนักศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4.กำหนดการ
4.1สมัครด้วยตนเอง ณ กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ €- 16 มกราคม 2562
ดาวโหลดแบบฟอร์มที่ >>ใบสมัคร
4.2สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต (รู้ผลหลังสอบสัมภาษณ์)
4.3ปฐมนิเทศและสัมมนาผู้ปฏิบัติงานทั้ง 5 วิทยาเขต วันที่ 21 มกราคม 2562
ณ วิทยาเขตหาดใหญ่และเริ่มปฏิบัติงานหลังปฐมนิเทศเสร็จสิ้นแล้ว
5.อื่นๆ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
-ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา โทร.086-4702037 หรือ
-หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา 080-1422510
ภาระงานผู้ปฏิบัติงานศูนย์อาสาสมัคร ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ด้านบริหาร
1.ร่วมกำหนดนโยบายและแผนงานภาพรวมของศูนย์อาสาสมัคร
2.จัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณของศูนย์ฯ ในวิทยาเขตที่รับผิดชอบ
3.ร่วมพัฒนาหลักสูตรอาสาสมัครของศูนย์ฯ
4.จัดการฝึกอบรมอาสาสมัคร (ปฐมนิเทศอาสาสมัคร อบรมหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรเสริมปฏิบัติงาน จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน
5.จัดประชุมโค๊ชชิ่งทีมประจำเดือน เพื่อหารือการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้า
6.จัดทำสรุปรายงานประจำเดือน
7.ประสานงานกับกองกิจการนักศึกษา
8.ประสานพี่เลี้ยงในพื้นที่ อาจารย์ที่ปรึกษาและหน่วยงานต่างๆในแต่ละวิทยาเขต
9.ติดตามการประเมินผลการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตอาสา ทุก 3 เดือน และจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพของบเป็นรายบุคคล
10.ประชาสัมพันธ์งานสู่สาธารณะในโอกาสต่างๆ
11.ช่วยดำเนินการคัดเลือกบัณฑิตอาสา
12.ช่วยจัดทำข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ
งานด้านภาคสนาม
1.กำกับดูแลบัณฑิตอาสาในพื้นที่
2.เยี่ยมเยียนบัณฑิตอาสาในพื้นที่
3.จัดทำรายงานและสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆในการเยี่ยม
4.ให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานของบัณฑิตอาสาและเรื่องอื่นๆตามความเหมาะสม
5.ติดตามงานของบัณฑิตอาสา
6.ตรวจรายงานประจำเดือนและให้ข้อเสนอแนะแก่บัณฑิตอาสา
7.ติดตามโครงการในพื้นที่เดิม
8.ประสานงานพัฒนาต่อในพื้นที่เดิม/เปิดพื้นที่ใหม่ในการพัฒนา
งานด้านวิชาการ
1.ช่วยรวบรวมชุดความรู้ด้านสุขภาพ/การส่งเสริมอาชีพ/และชุดความรู้อื่นๆ
2.ประสานงานกับนักวิชาการและที่ปรึกษาของศูนย์
3.ประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
4.จัดทำรายงานความก้าวหน้าของศูนย์
5.ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาสาสมัคร เพื่อจิตอาสา ม.อ.
งานด้านอื่นๆ
1.กรรมการสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Last Updated on Wednesday, 09 January 2019 13:33