สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้20
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้120
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้140
mod_vvisit_counterเดือนนี้1888
mod_vvisit_counterทั้งหมด350111
วัตถุประสงค์


วัตถุประสงค์ (Objective)1. พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่สนใจใฝ่รู้ และสามารถฝึกฝนเรียนรู้ด้วยตนเองในการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อพัฒนาให้มีความสามารถเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

2. พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม

3. พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพพลานามัยทั้งร่างกายและจิตใจ ความรู้คู่คุณธรรมและส่งเสริมและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

4. พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ

5. พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร ทั้งด้านการฟังการ เขียน การพูด

6. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ความรู้ที่เป็นสากล และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมให้ยั่งยืนสืบไป

7. พัฒนาการให้บริการและสวัสดิการ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา

8. พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะ และความพร้อมในการประกอบอาชีพ

9. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งทางวิชาการ และประสบการณ์ในวิชาชีพแก่นักศึกษา

10. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีทัศนคติและฝึกฝนให้การจัดกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์

11. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร

12. เพื่อให้นักศึกษาอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่แลกเปลี่ยน ได้เพิ่มพูนความรู้ทักษะด้านศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี จริยธรรม และเอกลักษณ์ ตลอดการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการเข้าร่วมกิจกรรม

13. เพื่อปลูกฝังค่านิยมความรู้ที่ถูกต้องดีงามในสังคมไทยให้เกิดขึ้นในตัวนักศึกษาและสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข

14. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความพร้อมในด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ เอกลักษณ์ และจิตใจ ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ฝึกลักษณะผู้นำและผู้ตามที่ดีในการทำกิจกรรมร่วมกัน


 

 

ภาพกิจกรรม

Link ที่น่าสนใจ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เลขที่ 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120