สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้17
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้120
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้137
mod_vvisit_counterเดือนนี้1885
mod_vvisit_counterทั้งหมด350108
วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์ (Vision)


มุ่งเน้นการบริการมีคุณภาพ รอบรู้ รวดเร็ว ฉับไว จริงใจใส่ใจบริการประสานสัมพันธ์ สืบสานวัฒนธรรมดำรงสิ่งแวดล้อม สร้างความพร้อมคุณภาพชีวิต จิตวิญญาณมีความภาคภูมิใจภูมิปัญญาไทย ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข เป็นที่พึงประสงค์ของสังคมพันธกิจ (Mission)

1. แนวคิดเน้นการประชาสัมพันธ์ควบคู่กับการทำกิจกรรมเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ มหาวิทยาลัย ฯ ให้เป็นที่รู้ประจักษ์ในความสามารถในการทำกิจกรรม

2. สร้างสรรค์กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นเงื่อนไขและการสร้างโอกาส สร้างสภาพแวดล้อมที่ผลักดันให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

3. ให้คำแนะนำฝึกฝนให้นักศึกษามีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น มีระเบียบวินัย เคารพกฎ กติกา เคารพความเห็นของผู้อื่น จิตวิญญาณสาธารณะ ทำงานเป็นทีม รู้จักการสร้างสรรค์ รู้จักให้อภัยและเป็นคนที่มีน้ำใจ

4. จัดการฝึกอบรม และ สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ ความเป็นผู้นำให้กับนักศึกษาที่ ดำเนินงานด้าน กิจกรรม

5. กิจการนักศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ด้านจัดหาวัสดุสำนักงาน การประสานงานระหว่างหน่วยงาน ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดรวบรวมงบประมาณ การและให้บริการนักศึกษาและบุคลากร

6. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาทำกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7. บริการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้มีความพร้อม สำหรับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้พร้อมด้วย ทักษะคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำและบุคลิกภาพที่ดี ประสบการณ์พร้อมที่จะรับใช้สังคม
 

 

ภาพกิจกรรม

Link ที่น่าสนใจ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เลขที่ 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120